Årsstämma 30 mars 2023 kl. 19.00

Stämman kommer hållas digitalt.

Anmälan sker till ordförande@ljustero.se senast 20 mars.

Motioner skall skriftligen tillställts styrelsen senast 2023-03-10.

Förslag till dagordning:
1. Godkännande av röstlängd.
2. Val av ordförande att leda stämmans förhandlingar samt val av stämmosekreterare.
3. Val av två representanter att jämte ordföranden justera stämmans protokoll.
4. Fråga om stämman utlysts stadgeenligt.
5. Anmälan av protokoll från föregående stämma.
6. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för det gångna året.
7. Föredragning av revisorernas berättelse.
8. Fastställande av verksamhetsberättelse samt balansräkning för föregående räkenskapsår.
9. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och dess förvaltning.
10. Behandling av stämman inkomna ärenden och motioner. Dessa skall i skriftlig form ha tillställts styrelsen, senast 14 dagar före stämman.
Motion om arvode
11. Inriktning och fastställande av verksamhetsplan för nästkommande år.
12. Anmälan av budget och fastställande av årsavgifter för nästkommande år.
13. Behandling av till stämman inkomna förslag till styrelse och ordförande.
14. Val av ordförande i föreningen.
15. Val av styrelseledamöter.
16. Val av en revisor och en revisorssuppleant.
17. Val av övriga funktionärer.
18. Val av valberedning. Valberedningen skall bestå av 3 ledamöter varav en är sammankallande.
19. Övriga ärenden.

Verksamhetsberättelse 2022

Revisionsberättelse

Balansrapport 2022

Resultatrapport 2022